Aktivity organizované pre klientov

     Potreba aktivity je vrodená potreba, pretože orgány ľudského tela sú prispôsobené k činnosti a pohybu. Má preventívny aj liečebný účinok. Nečinnosť vedie k poklesu vnímavosti, nezáujmu o okolie, nespokojnosti, konfliktom, sebapozorovaniu, hypochondrizácii, depresii, zanedbávaniu sa, narušovaniu liečebného režimu, k strate flexibility a celkovo k zhoršovaniu zdravotného stavu.

     Formy aktivít sú rôzne. Dôležité je, aby aktivity boli vykonané v kontakte s inými ľuďmi, pretože práve sociálny kontakt stimuluje záujem, zabezpečí komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov.

Aktivizácia klientov prebieha denne prostredníctvom:

 • kognitívneho tréningu: cvičenia zamerané na zlepšenie zapamätávania, logického uvažovania a rečovej kondície, prostredníctvom slovných hier jednoduchých logických úloh a pod.,

 • pravidelných ranných rozcvičiek: tie prebiehajú každý deň. Ide o jednoduché cviky zamerané na aktivizáciu jemnej a hrubej motoriky. Klienti absolvujú rozcvičku spolu s ostatnými klientmi zariadenia,

 • rannej komunity: je začiatkom a prvým kontaktom s klientom v danom dni. Ide o prvú aktivizáciu formou rozhovorov a diskusií na danú tému (súvisiacu s dňom – sviatky, zaujímavosti správy),

 • pravidelných prechádzok: v areály zariadenia, alebo mimo areálu

 • reminiscenčnej terapie: využívajú sa témy a predmety z minulosti na vybavenie a spracovanie spomienok z klientovej minulosti,

 • ergoterapie: zamestnávanie prácou, činnosťou. Výsledkom klientovej zmysluplnej tvorivej činnosti nie je len výrobok ale prácou cvičí jemnú motoriku, plánovanie, uvažovanie a spoluprácu, čo vedie k aktivizácii, ktorá je prostriedkom na udržanie kognitívnych funkcií,

 • biblioterapie: čítaním a prácou s textom sa aktivizuje pamäť klientov,

 • muzikoterapie: receptívnou formou, čiže počúvaním hudby slúži na uvoľnenie pozitívnych emócií rozšírenie vnímavosti a odbúravanie stresu. Hrou na hudobné nástroje sa rozvíja zmysel pre rytmus a melódiu.

 • arteterapie: stimuluje myslenie a rozvoj tvorivých zručností, maľovanie, tvorba dekorácií, pričom klient vyjadruje svoje pocity, aktuálne emocionálne prežívanie a zároveň precvičuje jemnú motoriku,

 • duchovného okienka: pravidelné návštevy otca duchovného.

 

Denný plán aktivít: 

 

Priebežne v rámci roka ponúkame našim klientom tieto aktivity:

 • rôzne vystúpenia súborov, žiakov ZŠ, detí MŠ
 • vychádzky
 • športové aktivity
 • oslavy jubilantov, deň matiek, MDŽ, úcta k starším
 • jarné a jesenné brigády v areáli zariadenia
 • skupinové posedenia
 • spoločenské hry
 • domáce kino
 • čajové popoludnia
 • pohybové aktivity - skupinové cvičenia

PÍSALI O NÁS