PONUKA SLUŽIEB V AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku, musí byť posúdený obecným respektíve mestským úradom, dosiahnuť minimálne IV. stupeň odkázanosti. Do zariadenia pre seniorov môže byť umiestnený aj človek, ktorý to potrebuje z iných vážnych dôvodov.

ZDRAVOTNÝ ÚSEK:
Mobilní, čiastočne mobilní a imobilní klienti si vyžadujú odlišnú starostlivosť. Poskytujeme pomoc pri každodenných aktivitách (osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do kresla, polohovanie, sprevádzanie na vyšetrenia atď.), poskytujeme psychickú podporu prostredníctvom milého a vľúdneho slova.

. nepretržitú zdravotnú starostlivosť,
. nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť,
. každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach,
. vizity podľa potreby vedením všeobecného lekára pre dospelých priamo na izbe klienta,
. objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia v Snine
. zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok

SOCIÁLNY ÚSEK:
Individuálna sociálna práca:
. príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientov
. poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy
. vedenie a prijímanie mesačných úhrad
. vedenie depozitných účtov
. sprostredkovanie kontaktu s rodinou
. úschova cenných vecí a vkladných knižiek klientov
. individuálne rozhovory
. pomoc pri riešení problémových situácií

Skupinová sociálna práca:
. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
. muzikoterapia
. biblioterapia
. ergoterapia
. tréning pamäte
. reminiscenčná terapia
. organizovanie výletov
. organizovanie prednášok
. duševné cvičenia – organizovanie Bohoslužieb

REHABILITAČNÝ ÚSEK:
. perličkový kúpeľ čiastočný;
. využitie zdravotných pomôcok – barle, chodítka, vozíky a iné;
. nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, mobilita klienta – nácvik chôdze do schodov a zo schodov, zlepšenie kondičného stavu, nácvik používania vozíkov;
. nacvičovanie jemnej motoriky

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
. komunikácia klient – opatrovateľka z izby klienta
. zabezpečujeme pedikúru , manikúru a kadernícke služby
. pranie a žehlenie osobného ošatenia
. denné upratovanie