Verejné obstarávanie

AEVITAS, n. o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV
Partizánska 1834/26,069 01 Snina,
prevádzka Pčoliné 143
067 35 Pčoliné

Vaše číslo/zo dňa                   Naše číslo               Vybavuje/linka                       Snina

 
                                               02/10/2012                Bc. Galliková                           01.10.2012
 
 
Vec:
 
Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Ohrev TÚV  solárnym systémom“ – výzva na predloženie cenovej ponuky
 
 
AEVITAS, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV, IČO:420 924 34,  ako verejný obstarávateľ v  zmysle §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 
 
výzvu na predloženie cenovej ponuky
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov:                        AEVITAS, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV
  Sídlo:                          ul. Partizánska 1834/26, 069 01 Snina, prevádzka Pčoliné 143,
  IČO :                           420 924 34
  DIČ :                           202 284 4736
  Zastúpený:                  Bc. Daniela Galliková, riaditeľ
  Bankové spojenie:      Slovenská sporiteľňa
  Číslo účtu:                  0464051770/0900      
2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru s názvom - Ohrev TÚV  solárnym systémom.
3. Dôvod zákazky: Úspora zemného plynu pre ohrev TÚV
4. Opis predmetu zákazky: Plochý solárny systém - celoročne fungujúci v počte 5  solárnych panelov vrátane príslušenstva, rozvodov a montáže na pultovú strechu.
5. Lehota a miesto plnenia: november  2012, Pčoliné
6. Cena a spôsob, určenie ceny:
       -     cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
       -     cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH,
       -     cena s DPH.
7. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
            -    prípadne ďalšie požiadavky organizačnej zložky
            -    referencie
            -    podrobný opis predmetu zákazky
8. Ponuku predložte v lehote do: 22.10.2012 do 15:00 hod.
    Poštou na adresu:      AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV
                                     Bc. Daniela Galliková
                                     Partizánska 1834/26
                                     069 01 Snina
     e - mailom:              aevitas@centrum.sk
 
9. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.
 
Bc. Daniela Galliková
riaditeľ n.o.