Základné služby

V zariadení pre seniorov sa poskytujú služby podľa § 35, ods. 1 Zákona o sociálnych službách 

 

a)   fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo

b)   fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

Podľa § 35, ods. 2 a 3 Zákona o sociálnych sa v zariadení pre seniorov

 

a)   poskytuje

      -   pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

      -     sociálne poradenstvo,

      -     sociálna rehabilitácia,

      -     ubytovanie,

      -     stravovanie,

      -     upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

      -     osobné vybavenie.

b)   utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c)   zabezpečuje záujmová činnosť.

 

Okrem zákonom stanoveného rozsahu služieb poskytujeme tieto doplnkové služby:

       -   sprevádzanie klienta na lekárskych vyšetreniach,

       -   starostlivosť o prádlo a šatstvo pri hospitalizácii klienta v zdravotníckom zariadení,

       -   vybavovanie dokumentov (preukazy ŤZP, OP a pod.),

       -   bezplatnú fotoslužbu pri vybavovaní osobných dokumentov,

       -   sprevádzanie klienta pri vybavovaní osobných záležitostí,

       -   pomoc pri styku s úradmi,

       -   duševné cvičenia a omše,

       -   zabezpečovanie služieb manikúry, pedikúry, kaderníka,

       -   donáška nákupov a ďalšie osobitné služby podľa požiadaviek klienta,

       -   možnosti štúdia a vzdelávania v našej knižnici s internetom, 

       -  voľné návštevné hodiny,

       -  dopravu na základe požiadaviek klientov.

 

Zabezpečujeme tiež:

- zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, spolupracujeme s ADOS,

- dispenzárnu starostlivosť (odborné vyšetrenia na základe zdravotného stavu),

- konziliárne vyšetrenia v našom zariadení (neurologické, psychiatricko-psychoterapeutické a iné),

-predpisovanie liekov, liečív, inkontinenčných a stomických pomôcok, ortopedicko – podporných a kompenzačných pomôcok,

- kontakt s príslušnou zdravotnou poisťovňou (invalidné vozíky, G-aparáty, francúzske barly a iné).

 

      V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na  vek a zdravotný stav klienta.

     Ubytovanie poskytujeme v dvoch jednolôžkových izbách a deviatich dvojlôžkových izbách. Izby sú vybavené lôžkami s perinákmi, nočnými stolíkmi, lampami, zrkadlom, skriňami s vešiakovou a policovou úpravou, stolom a stoličkami. Vykurovacie telesá zabezpečujú v izbách tepelnú pohodu prostredníctvom kondenzačného plynového kotla. Podlahy v jednotlivých izbách sú laminátové. Zariadenie izieb je možné prispôsobiť zdravotnému stavu klienta.