O NÁS

OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH 

Podľa usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, vzhľadom na semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou, pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Od pondelka 20.09.2021 platí aktualizovaný COVID automat, podľa ktorého je okres Snina v I. stupni ohrozenia, ktorý sa vyznačuje červenou 🟥 farbou.

Návštevy sú organizované v režime OTP – očkovaní, testovaní a po prekonaní COVID 19.

Naďalej platia interné pokyny pre návštevy:

– návštevy sú povolené každý deň, ohlásené vopred, maximálne dve osoby 🧑‍🦰🧑‍🦳 cca. 30 minút,

– návšteva sa musí preukázať antigénovým testom (najviac 48 hodinovým), PCR testom (najviac 72 hodinovým), má kompletné zaočkovanie druhou dávkou (2 týždne po očkovaní druhou vakcínou), alebo je po prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dňová imunita),

– vstup do zariadenia je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2) počas celej doby návštevy,

– návšteva sa realizuje iba vo vymedzenom priestore v Návštevnej miestnosti, v prípade priaznivého počasia exteriér zariadenia,

– každá návšteva dodržiava dezinfekciu rúk, taktiež podstupuje zmeranie telesnej teploty,

– návšteva počas celej doby dodržiava predpísanú bezpečnú vzdialenosť (odstup minimálne 2 m),

– návštevníci prijímateľov predkladajú čestné prehlásenie o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou,

– zákaz donášania tepelne spracovaného jedla do zariadenia,

– po každej návšteve sa uskutoční dezinfekcia Návštevnej miestnosti.

Buďme trpezliví a ohľaduplní, navyše v závere septembra pravidelne stúpajú respiračné a chrípkové ochorenia, čo tiež môže výrazne skomplikovať samotný chod zariadenia.

Ďakujem za pochopenie s úctou
Daniela Galliková- riaditeľka ZpS

AEVITAS, n. o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom a kompletným
poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s kapacitou 23
klientov.
Zariadenie pre seniorov je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných
činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.
Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri
plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického
zdravia.
Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť
V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v
súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.

Kontakt:
Bc. Daniela Galliková
Partizánska 1834/26
069 01 Snina
Tel.: 0915 222 151
facebook: AEVITAS,n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV