04jún/18

O nás

AEVITAS, n. o. –  ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom  a kompletným poskytovaním  sociálnych služieb  v zmysle zákona 448/2008  Z. z. v znení neskorších predpisov  s kapacitou 23 klientov.

 

Zariadenie  pre seniorov  je určené pre fyzické osoby odkázané  na pomoc inej fyzickej osoby  a  pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.  Zariadenie pobytovou formou poskytuje  sociálne služby spočívajúce v odborných činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.

Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné  prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia.

Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť

V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.