O NÁS

OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH 

Podľa usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, vzhľadom na semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou, pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a nárastu ochorenia COVID-19, z preventívnych dôvodov ochrany prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov

vydáva

ZÁKAZ NÁVŠTEV

od 01.11.2021

Príbuzní a iné blízke osoby našich prijímateľov sociálnych služieb sa môžu kontaktovať so svojimi blízkymi telefonicky, emailom a video hovorom.

Ďakujeme za pochopenie.

  • Riaditeľka: 0915 222 151

  • Zariadenie: 0918 526 121

Ďakujem za pochopenie s úctou
Daniela Galliková- riaditeľka ZpS

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AEVITAS, n. o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom a kompletným
poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s kapacitou 23
klientov.
Zariadenie pre seniorov je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných
činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.
Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri
plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického
zdravia.
Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť
V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v
súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.

Kontakt:
Bc. Daniela Galliková
Partizánska 1834/26
069 01 Snina
Tel.: 0915 222 151
facebook: AEVITAS,n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV