O NÁS

OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť, máme tu dobrú správu

Od 9.marca 2020 sme nepríjmali návštevy a KONEČNE TU je uvoľnenie opatrení.
V AEVITAS, n.o.-ZARIADENIE PRE SENIOROV sa od 3. júna 2020 (streda) v obmedzenom režime od 11:00 – 16:30 hod., povoľujú návštevy prijímateľov nášho zariadenia.
Chodiaci prijímatelia 👣:
* návštevy sú povolené len vo vonkajších priestoroch zariadenia (altánok, záhradná hojdačka, lavičky v areály)
* najviac jedna osoba cca 30 minút.
Ležiaci prijímatelia 🛏️:
* návštevy sú povolené ku lôžku prijímateľa
* najviac jedna osoba cca 30 minút.
⚠️ Pokyny pre návštevy ⚠️
* vstup s ochranným rúškom na tvári
* dezinfekcia rúk
* zmeranie telesnej teploty
* zákaz voľného pohybu návštev po zariadení (iba k lôžku príjimateľa)
* zákaz donášania tepelne spracovaného jedla do zariadenia (varené jedlo, koláče)
* zákaz návštev detí do 15 rokov
* zváženie návštevy chodiacich prijímateľov v prípade nepriaznivého počasia (dážď, chladné počasie).
Ďalšie zmeny týkajúce sa postupného uvoľňovania opatrení budeme aktualizovať.
Tešíme sa na Vás ❤️
Galliková Daniela- riaditeľka n.o.

AEVITAS, n. o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom a kompletným
poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s kapacitou 23
klientov.
Zariadenie pre seniorov je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných
činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.
Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri
plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického
zdravia.
Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť
V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v
súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.

Kontakt:
Bc. Daniela Galliková
Partizánska 1834/26
069 01 Snina
Tel.: 0915 222 151
facebook: AEVITAS,n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV