O NÁS

21. december a my už máme Vianoce???
Zakladateľka značky àla Palla, MUDr. Alena Pallová si vybrala naše zariadenie pre seniorov a darovala nám produkty zo svojej značky.
ĎAKUJEME, tešíme sa na hydratovanú, voňavú a zdravú pokožku.
link na video: https://www.facebook.com/aevitasno
POVOLENIE NÁVŠTEV 

Objednajte sa k nám na návštevu ☎️ 0918526121

Na základe Rozhodnutia ÚVZ SR zo dňa: 23.02.2022 s účinnosťou od 26.02.2022 sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy v zariadeniach sociálnych služieb.
Podmienky návštev v našom zariadení:
?Na návštevy je potrebné sa vopred telefonicky objednať ? +421918526121
?Návštevy sa realizujú vo vyhradenom priestore v Návštevnej miestnosti, cez plexisklo.
?Návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov zariadenia.
? Dĺžka návštevy max.30 minút, v počte max.2 osoby nad 12 rokov.
?Návšteva je povinná používať FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa dezinfekcii rúk.
Prosíme rodinných príslušníkov našich príjimateľov, aby rešpektovali podmienky. ?
Ďakujem, tešíme sa na Vás
Daniela Galliková- riaditeľka zariadenia—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AEVITAS, n. o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom a kompletným
poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s kapacitou 23
klientov.
Zariadenie pre seniorov je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných
činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.
Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri
plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického
zdravia.
Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť
V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v
súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.

Kontakt:
Bc. Daniela Galliková
Partizánska 1834/26
069 01 Snina
Tel.: 0915 222 151
facebook: AEVITAS,n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV