11jún/18

Aktivity

PONUKA SLUŽIEB V AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku, musí byť posúdený obecným respektíve mestským úradom, dosiahnuť minimálne IV. stupeň odkázanosti. Do zariadenia pre seniorov môže byť umiestnený aj človek, ktorý to potrebuje z iných vážnych dôvodov.

ZDRAVOTNÝ ÚSEK:
Mobilní, čiastočne mobilní a imobilní klienti si vyžadujú odlišnú starostlivosť. Poskytujeme pomoc pri každodenných aktivitách (osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do kresla, polohovanie, sprevádzanie na vyšetrenia atď.), poskytujeme psychickú podporu prostredníctvom milého a vľúdneho slova.

. nepretržitú zdravotnú starostlivosť,
. nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť,
. každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach,
. vizity podľa potreby vedením všeobecného lekára pre dospelých priamo na izbe klienta,
. objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia v Snine
. zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok

SOCIÁLNY ÚSEK:
Individuálna sociálna práca:
. príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientov
. poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy
. vedenie a prijímanie mesačných úhrad
. vedenie depozitných účtov
. sprostredkovanie kontaktu s rodinou
. úschova cenných vecí a vkladných knižiek klientov
. individuálne rozhovory
. pomoc pri riešení problémových situácií

Skupinová sociálna práca:
. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
. muzikoterapia
. biblioterapia
. ergoterapia
. tréning pamäte
. reminiscenčná terapia
. organizovanie výletov
. organizovanie prednášok
. duševné cvičenia – organizovanie Bohoslužieb

REHABILITAČNÝ ÚSEK:
. perličkový kúpeľ čiastočný;
. využitie zdravotných pomôcok – barle, chodítka, vozíky a iné;
. nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, mobilita klienta – nácvik chôdze do schodov a zo schodov, zlepšenie kondičného stavu, nácvik používania vozíkov;
. nacvičovanie jemnej motoriky

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
. komunikácia klient – opatrovateľka z izby klienta
. zabezpečujeme pedikúru , manikúru a kadernícke služby
. pranie a žehlenie osobného ošatenia
. denné upratovanie

11jún/18

Dokumenty na stiahnutie

ziadost o posudenie odkazanosti
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy
vyhlasenie o majetku 1
Cennik uhrad

04jún/18

O nás

AEVITAS, n. o. –  ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom  a kompletným poskytovaním  sociálnych služieb  v zmysle zákona 448/2008  Z. z. v znení neskorších predpisov  s kapacitou 23 klientov.

 

Zariadenie  pre seniorov  je určené pre fyzické osoby odkázané  na pomoc inej fyzickej osoby  a  pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.  Zariadenie pobytovou formou poskytuje  sociálne služby spočívajúce v odborných činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.

Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné  prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia.

Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť

V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.

24apr/18

Galéria