O NÁS

OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť,

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej rebubliky zo dňa 6.3.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID- 19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu platí do odvolania

    ZÁKAZ NÁVŠTEV

Touto cestou chránime Vás aj Vašich blízkych pred rozširovaním respiračných ochorení.  Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.

Svojich príbuzných môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 0918 526 121, prípadne u pani riaditeľky na tel.čísle: 0915 222 151

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali preventívne opatrenia prijaté z dôvodu šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID -19.

Na základe záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vydalo MZ SR a MPSVR SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID – 19, zariadenie pre seniorov spracovalo krízový plán, ktorého obsahom je plán preventívnych opatrení, plán opatrení v prípade karantény. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená.  

AEVITAS, n. o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom a kompletným
poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s kapacitou 23
klientov.
Zariadenie pre seniorov je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných
činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.
Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri
plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického
zdravia.
Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť
V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v
súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.

Kontakt:
Bc. Daniela Galliková
Partizánska 1834/26
069 01 Snina
Tel.: 0915 222 151
facebook: AEVITAS,n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV