O NÁS

       NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ

Odporúčaný čas návštev je denne:

9:00- 19:00

Po dohode s personálom je možná návšteva aj mimo odporúčacích hodín.

Žiadame ctených návštevníkov o ohľaduplnosť, nakoľko aj v čase návštev musí byť zabezpečený nepretržitý chod zariadenia.

Odporúčame návštevám zdržiavať sa mimo izieb– na dvore alebo v návštevnej miestnosti.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie uvedených odporúčaní.

Telefonický kontakt: 0918 526 121

                                                               

                                                              Daniela Galliková- riaditeľka n.o.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

vyzva-poslancov_editovatelne-pdf_(1)

Materiálne vybavenie AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

                          ,, Projekt podporovaný z rozpočtu PSK“

Prešovský samosprávny kraj a jeho poslanci- VÝZVA POSLANCOV PSK, nám poskytli dotáciu vo výške 1500 € ( ZMLUVA č.707/2023/OPR o poskytnutí dotácie – 707/2023/OPR ) na nákup materiálneho vybavenia nášho zariadenia a to 23 jedálenských stoličiek a relaxačných kresiel s taburetom v počte 5 kusov.

My ako príjimateľ sme spolufinancovali podporovanú činnosť vo výške 518,42 € .
Veľmi pekne Vám ďakujeme, tešíme sa a už teraz tieto novoty využívame.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AEVITAS, n. o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV má v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom a kompletným
poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s kapacitou 23
príjimateľov.
Zariadenie pre seniorov je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných
činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.
Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri
plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického
zdravia. Ponúkame bezpečie a starostlivosť o príjimateľa celých 24 hodín.

Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Služby zariadenia sa členia:
a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie
– pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
– úschova cenných vecí
– záujmová činnosť
V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v
súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta. A 6 x denne pri diabetickej alebo iných diétach.

Kontakt:
Bc. Daniela Galliková
Partizánska 1834/26
069 01 Snina
Tel.: 0915 222 151
facebook: AEVITAS,n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV