PONUKA SLUŽIEB

PONUKA SLUŽIEB V AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku, musí byť posúdený obecným respektíve mestským
úradom, dosiahnuť minimálne IV. stupeň odkázanosti. Do zariadenia pre seniorov môže byť
umiestnený aj človek, ktorý to potrebuje z iných vážnych dôvodov.
ZDRAVOTNÝ ÚSEK:
Mobilní, čiastočne mobilní a imobilní klienti si vyžadujú odlišnú starostlivosť. Poskytujeme pomoc
pri každodenných aktivitách (osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do
kresla, polohovanie, sprevádzanie na vyšetrenia atď.), poskytujeme psychickú podporu
prostredníctvom milého a vľúdneho slova.
 nepretržitú zdravotnú starostlivosť,
 nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť,
 každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná
teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie
rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach,
 vizity podľa potreby vedením všeobecného lekára pre dospelých priamo na izbe klienta,
 objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia v Snine
 zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok
SOCIÁLNY ÚSEK:
Individuálna sociálna práca:
 príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientov
 poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy
 vedenie a prijímanie mesačných úhrad
 vedenie depozitných účtov
 sprostredkovanie kontaktu s rodinou
 úschova cenných vecí a vkladných knižiek klientov
 individuálne rozhovory
 pomoc pri riešení problémových situácií
Skupinová sociálna práca:
 organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 muzikoterapia
 biblioterapia
 ergoterapia
 tréning pamäte
 reminiscenčná terapia
 organizovanie výletov
 organizovanie prednášok
 duševné cvičenia – organizovanie Bohoslužieb
REHABILITAČNÝ ÚSEK:
 perličkový kúpeľ čiastočný;
 využitie zdravotných pomôcok – barle, chodítka, vozíky a iné;

 nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, mobilita klienta – nácvik chôdze do schodov a zo schodov,
zlepšenie kondičného stavu, nácvik používania vozíkov;
 nacvičovanie jemnej motoriky

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
 komunikácia klient – opatrovateľka z izby klienta
 zabezpečujeme pedikúru , manikúru a kadernícke služby
 pranie a žehlenie osobného ošatenia
 denné upratovanie