AKTIVITY

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Pri práci s klientmi využívame rôzne metódy, techniky   a formy sociálnej práce. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje voľno-časové aktivity pre klientov, ktoré vychádza z ich potrieb, ich schopností a želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj kognitívnych, psychických, sociálnych zručností a znalostí obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa. Všetky aktivity sú dobrovoľné. Aktivity sú vedené pod dohľadom našich odborných pracovníkov.

Cieľom týchto aktivít je využívať účinky aktivít na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Poskytujú klientom nevyhnutnú fyzickú aktivitu, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu.

Aktivity organizované:

Pamäťové aktivity

 • Kognitívny tréning


Pohybové aktivity

 • Liečebný telocvik
 • Relaxácie
 • Petang
 • Športové hry

Tvorivé aktivity

 • Tvorivý ateliér
Iné aktivity
 • Relaxácie v snoezeleni
  Realizuje sa v špecificky upravenom prostredí so svetelnými efektmi, hudbou, zvukmi, vôňami. Prostredie navodzuje príjemnú atmosféru, pocit bezpečia, pohody a zároveň podnecuje k aktivite, skúmaniu, vyvoláva spomienky.
 • Posedenie pri šálke čaju
 • Zoznáme sa s internetom
 • používanou aktivitou je aj duševná práca, premýšľanie, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV, činnosti každodenného života, akými sú napríklad: upratovanie, údržbe šatstva či organizovaní rôznych akcií, sezónne práce v parku alebo záhradke, odpratávanie snehu či hrabanie lístia,
 • Patria tu taktiež aktivity: polročné oslavy jubilantov, kultúrne podujatia, spoločné výlety, letné „opekačky“, oslava sviatkov (Nový rok, Fašiangy, Veľká noc, Mesiac úcty k starším, sv. Mikuláš, Vianoce), odborné prednášky.

Aktivity neorganizované:

 • podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb,
 • odychovo – pasívna forma / počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky

Duchovné aktivity:

Pri realizovaní aktivít pre príjimateľov v zariadení nezabúdame ani na duchovné vyžitie. V priestoroch zariadenia sa pravidelne konajú sväté spovede. Považujeme ich za dôležitú súčasť duchovného života príjimateľov, nakoľko výraznou mierou prispievajú k harmonickému a vyrovnanému prežívaniu ľudí hlavne v staršom veku. Duchovné aktivity sú tiež zabezpečené pri rôznych príležitostiach a sviatkoch.